Diretoria e Conselho Fiscal

Centro Cultural Hiroshima do Brasil

Diretoria (2017 – 2018, Gestão)

Presidente Yasuyuki Hirasaki
Vice-Presidente Elzo Sigueta
  Yoshikazu Murakami
  Roberto Sadao Yoshihiro
  Carlos Minoru Morinaga
  Alexandre Akio Motonaga
Secretário Shinsuke Nakamori
Tesoureiro 1゚ Kelson Ishii
Tesoureiro 2゚ Daniel Satoru Honda
Diretor Eurico Hiromitsu Hiroue
  Milton Miharu Miyasaka
  Mihoko Ikeda
  Kazuko Ikemori Yamauchi 
  Edson Mukai
  Ruriko Mori Fukao
  Koji Nakano
  Silvio Takeyoshi Funakura
  Tsutomu Hashioka
  Marie Okamura Kawakami Taminato
  Patricia Kary Noda
  Shoso Hirose
  Fabiana Nae Noda
  Aiko Mizuma Tachibana
  Thomas Fuchida
Conselho Fiscal Yuka Yamamoto
  Rogério Nagai
  Kanou S. Janete Hiromi
Conselho Fiscal Suplente Marco Massuo Nishimoto
  Otomi Taniguchi Takaki
  Kotoji Murakami