Diretoria e Conselho Fiscal

Centro Cultural Hiroshima do Brasil

Diretoria (2020 – 2021, Gestão)

Presidente Roberto Sadao Yoshihiro
Vice-Presidente Elzo Sigueta
  Yoshikazu Murakami
  Carlos Minoru Morinaga
 Secretário Júlia Lika Yamamoto
 Tesoureiro 1゚ Wataru Hiranobe
Tesoureiro 2゚ Edson Yoshinobu Mukai
Diretor Administrativo Shinsuke Nakamori
Diretor Social Naomi Morimoto
Diretor Cultural e Educacional Tsuneo Koike
 Diretor Esportivo Kelson Ishii
 Diretor Aiko Mizuma Tachibana
 Diretor Marco Massuo Nishimoto
 Conselho Fiscal Titular Alexandre Akio Motonaga
 Conselho Fiscal Titular Silvio Takeyoshi Funakura
 Conselho Fiscal Titular Milton Miharu Miyasaka
 Conselho Fiscal Suplente Kotoji Murakami
 Conselho Fiscal Suplente Erika Sanae Arakawa
 Conselho Fiscal Suplente Otomi Taniguchi Takaki