Presidente e Ex-Presidentes

1°  (1955 – 1957)
Yoshinobu Takeda
Yoshinobu Takeda
  2°  (1957 – 1959)
Shuichi Takeuchi
Shuichi Takeuchi
  3°  (1959 -19 63)
Soichi Taruma
Soichi Taruma
         
4°  (1964 – 1970)
Satoshi Murakami
Satoshi Murakami
  5°  (1970 – 1974)
Yutaka Maeno
Yutaka Maeno
  6°  (1974 – 1982)
Shunzo Ikemori
Shunzo Ikemori
         
7°  (1982 – 1985)
Kiyoto Nakagawa
  8°  (1986 – 1987)
Daijiro Sadatsune
Daijiro Sadatsune
  9°  (1988 – 1989)
Toshio Chikaraishi
Toshio Chikaraishi
         
10°  (1989 – 1990)
Iossuke Tanaka
  11°  (1991 – 1998)
Daijiro Sadatsune
Daijiro Sadatsune
  12°  (1999 – 2000)
Iossuke Tanaka
         
13°  (2001 – 2015)
Hiromu Ohnishi
Hiromu Ohnishi
  14°  (2015 -2019 )
Yasuyuki Hirasaki
Yasuyuki Hirasaki
  15°  (2019 – )
 Roberto Sadao Yoshihirosadaoyoshihiro